“จักรพันธ์ อัสสกาญจน์” ขาย GSC 15.8501% สุมาลี อัสสกาญจน์ เก็บเข้าพอร์ต

News ข่าวสารล่าสุด

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ได้รับแจ้งการจำหน่ายหุ้นของบริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GSC โดย นายจักรพันธ์ อัสสกาญจน์ ซึ่งเป็นการจำหน่ายเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น 15.8501% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.1498% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายของกลุ่มคิดเป็น 15.8501% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายของกลุ่มคิดเป็น 0.1498% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

พร้อมกันนี้ ก.ล.ต.ยังได้รับการได้มาหุ้นของ บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GSC โดย นางสุมาลี อัสสกาญจน์ ซึ่งเป็นการได้มาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 15.8501% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 16% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 15.8501% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาของกลุ่มคิดเป็น 16% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket